Start od the content

Language of instruction

La llengua vehicular del Màster és el castellà. En tots els casos, en el tracte individual ofert pel professorat a l’estudiant, especialment durant les tutories, es tractarà d’emprar la llengua més propera a aquest.