Start od the content

Face meetings calendar

La modalitat d'ensenyança virtual del Màster Universitari en Identitat Europea Medieval no contempla trobades presencials. Els horaris de tutories estan reglats en cada assignatura d'acord amb la distribució de crèdits per professor.