Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

L’orientació investigadora del Màster Universitari en Identitat Europea Medieval ha obligat als professors que l’integren, a idear un model innovador de pla d’estudis, on l’alumne adquirirà formació bàsica i específica d’acord amb la seva perspectiva de projecte de tesi doctoral.

El pla d’estudis fuig d’assignatures de temàtica habitual i d’enfoc tradicional. S’ha ideat un format d’assignatura que realment enfoqui la qüestió per la que s’ha creat, i tingui relació amb el títol i les competències específiques i transversals assumits per l’alumne. A més, amb aquest innovador sistema es pretén afrontar el repte de conjuminar l’estudi de les identitats europees medievals des de diversos punts de vista, econòmic, cultural, social, polític, percepció de l’espai, influència del paisatge, etc.

El títol del Màster Universitari en Identitat Europea Medieval s’assoleix mitjançant 60 crèdits. L’oferta especialitzada en matèries específiques segons les disciplines científiques (Història, Història de l’Art, Filologies: Llengües i Literatures), constarà en el nivell d’expertesa del títol, tot reforçant la formació curricular de l’alumne. D’aquesta manera l’alumnat cursarà obligatòriament el Mòdul Genèric, i després escollirà una de les tres matèries del Mòdul d’Especialització. Finalment, haurà de defensar el Treball Final de Màster.

Estructura del Pla d’Estudis:

Curs 2019/20

 

 

 

 

 

 

 

Planificació docent

S’ha previst que la distribució del treball de l’alumne en el transcurs del curs acadèmic sigui equilibrada, cursant en primer lloc els 20 ECTS obligatoris de formació investigadora, i un cop superats, cursar en segon lloc els 28 ECTS de les matèries d'especialització. Per la seva banda, el treball final de màster de 12 ECTS, es pretén que s’iniciï a treballar pels estudiants un cop superats els 20 ECTS obligatoris de formació investigadora, adaptant el seu desenvolupament a la seqüència lògica d’elaboració des de l’elecció del tema i les tasques preliminars, fins la defensa pública davant el tribunal que es farà mitjançant vídeo conferència.  

Estratègia formativa: la virtualitat

La formació es rebrà mitjançant l’ús de les tecnologies aplicades a la didàctica amb el fi de garantir el procés d’ensenyança-aprenentatge en el desenvolupament del pla d’estudis. Per tal de dur-ho a terme, es compta amb l’instrumental tècnic que posa a disposició la Universitat de Lleida, mitjançant la plataforma SAKAI.

Per aconseguir la formació bàsica i específica dels futurs investigadors, és necessari adoptar una estratègia pedagògica basada en la utilització d’una metodologia docent que resulti eficaç a l’hora d’adquirir coneixements, competències i habilitats relacionades amb els objectius del màster. Així doncs, s’ha optat per prioritzar una metodologia que, sense renunciar a la tradicional transmissió-adquisició de coneixements teòrics, posi també l’accent en mètodes docents que exigeixen una major implicació de l’alumne en el procés d’ensenyança-aprenentatge i que resultin igualment adequats per l’adquisició de competències propostes en aquest màster. Activitats formatives a realitzar:

  • Presentació de continguts teòrics de l’assignatura per part del professorat, mitjançant un variat us de recursos tecnològics de caràcter didàctic, adaptats a cada assignatura i als seus apartats (recursos multimèdia, podcast, vídeos treaming, documents PDF, videoconferències, demos, etc.), amb la finalitat de dotar a l’alumne de recursos com els glossaris, bibliografia, enllaços electrònics d’interès, apunts i altres transmissions de continguts científics propis de la matèria.
  • Treball de l’estudiant amb els continguts de l’assignatura, amb interpel·lació al professorat, sigui a temps real o a temps no real amb el compromís de resposta no superior a 48 hores. S’organitzaran debats en fòrums temàtics, interpel·lacions en videoconferències, xats.
  • Activitats teòriques i pràctiques. Activitats individuals de cada assignatura que s’hauran d’enviar al professor mitjançant l’aula virtual (en la seva carpeta personal de continguts, on l’estudiant anirà presentant el seu treball en el marc del postgrau). Activitats en grup, col·laboratives organitzades pel professor, com biblioteques digitals, wikis, weblogs, debats temàtics, elaboració conjunta de treballs. D’aquesta manera, la metodologia activa garantitza que l’estudiantat sigui protagonista del seu procés d’aprenentatge, construint un nou coneixement de forma significativa.
  • Tutories individuals o en grup per complementar les activitats pràctiques i supervisar la realització de treballs i preparar l’avaluació. S’usarà el xat a temps real mitjançant l’entorn virtual, que pot reforçar-se amb la videoconferència, així com el correu electrònic a temps real o no real amb compromís de resposta no superior a 48 hores. En casos concrets, es compartirà el portafolis comú entre estudiants i professors amb el propòsit de precisar la correcció i seguiment de treballs. A partir d’aquest recurs es pot utilitzar un diari de tutories.
  • Activitats d’avaluació. Es contemplen els recursos per avaluar els treballs escrits i debats.
  • Treball independent de l’alumne. Lectura de textos i materials complementaris (presentació, guia resum i mapa de l’assignatura, guia d’aprenentatge, guia de continguts, recursos en la xarxa i materials complementaris). Preparació d’activitats pràctiques, realització de treballs i estudi d’altres materials útils per l’aprenentatge. Us de la plataforma digital per l’accés a materials específics posats a la disposició dels estudiants per part del professorat.

Materias

Módulo Genérico. FORMACIÓN INVESTIGADORA BÁSICA

Código Denominación Materias Profesorado ECTS
12359 Métodos y fuentes de investigación Frederic Aparisi / Helena Kirchner/Néstor Vigil 5
12360 Latín, paleografía y codicología medieval Antoni Iglesias / José Carlos Miralles / Francisco Marsilla 5
12361 Pensamiento medieval y memoria histórica Flocel Sabaté / Amancio Isla / Jaume Mensa 5
12362 Cultura, universidad y derecho Joan J. Busqueta / Antoni Maria Jordà / Elisa Varela 5
  TOTAL 20

Módulo Optativo de Especialidad: FORMACIÓN TEÓRICA E INVESTIGADORA

Materia: Construcción Histórica de Europa

Código

Denominación Materias

Profesorado

ECTS

12363 El territorio en la Edad Media Antoni Virgili / Felix Retamero / Jorge A. Eiroa 6
12364 El poder en la Edad Media Maria Bonet/Flocel Sabaté 5
12365 Economía y sociedad Pere Benito / Pere Ortí / Lluís To 6
12366 Cotidianeidad y movilidad social Jordi de Bolós / Jesús Brufal 6
12367 Iglesia, religión y creencias Karen Stöber 5
TOTAL 28

 Materia: Intercambios y difusión artística en Europa (28 créditos obligatorios):

Código Denominación Materias Profesorado ECTS
 12368 Sagrado, profano y circulación de modelos Alejandro García Avilés  6
 12369 Escenarios y discurso del poder  Gerardo Boto / Joan Molina / Marta Serrano/Licia Buttà  6
 12370 Arte, música y liturgia  Màrius Bernadó / Jaime Vizcaíno  5
 12371 Monasterios, catedrales y universidades  Josefina Planas / Marta Serrano  6
 12372 Teatro, danza y expresividad  Flocel Sabaté / Francesc Massip / Licia Buttà  5
   TOTAL  28

Materia: Lenguas y literaturas en la Edad Media (28 créditos obligatorios):

Código Denominación Materias Profesorado ECTS
12373 Corte, mecenazgo y literatura Jaume Torró
6
12374 Elementos de filología para la investigación Xavier Terrado / Carlos Rizos 6
12375 Autores y tradiciones literarias  Isabel Grifoll / Rafael Ramos 5
12376 Ideas, educación y cultura. Teoría y prácticas escolares  Josep Antoni Clua / Xavier Renedo 6
12377 Crítica textual  Joan Ramon Veny
5
TOTAL 28

Módulo TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Código Denominación Materias ECTS
12378 Trabajo de fin de máster. Investigación* 12
TOTAL 12