Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

                                                       REQUISITS D'ADMISSIÓ

                Vies d’accés als màsters oficials d’acord amb el Reial decret 1393/2007

 

1. Títol universitari oficial espanyol (llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques).  
2. Títol universitari estranger homologat.
  • La gestió correspon al Ministeri
3. Titulació no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de màster.
  • La persona interessada haurà de presentar un document, emès per la Universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir, en el país expedidor del títol, als estudis de màster. La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El/La coordinador/a del Màster i la Comissió d’Estudis del POP del centre hauran de comprovar aquests requisits abans d’admetre l’estudiantat amb titulació no homologada. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que està en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar el màster, atès que, en el seu cas, per a l'exercici de la professió, es podrà requerir l'homologació del títol d'accés al màster.